Menu Menu

Hotline tư vấn

0902383000
KINH NGHIỆM

Chi phí lãi vay

17-11-2022
5/5 (124 bình chọn)
Chi phí lãi vay
Chi phí lãi vay khi nào được trừ? khi nào không và cách xử lý. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểu từ A-Z về chi phí lãi vay.
 1. Chi phí lãi vay là gì?

 • Chi phí lãi vay hay được gọi là lãi vay (Interest Expense) là số tiền mà cá nhân, tổ chức phải trả cho bên cho vay tương ứng với khoản tiền vay, được tính bằng công thức: lãi suất* số tiền còn nợ chưa thanh toán .
 • Doanh nghiệp thường vay của cá nhân, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác....
 1. Chi phí lãi vay không được trừ

Căn cứ theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015 /TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN:

 • Hóa đơn chứng từ:

Để được ghi nhận lãi vay khi tính thuế TNDN , doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng vay tiền.
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt ( khi vay, cho vay và trả nợ vay).
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: 5%( đi vay cá nhân)
 • Hóa đơn giá trị gia tang (vay của DN không phải là tổ chức tín dụng)
 • Lãi vay vượt mức:

Theo điểm 2.17 điều 4 Thông tư 96/2015 /TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định cụ thể như sau: nếu doanh nghiệp vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế mà mức lãi suất cơ bản vượt quá 150% lãi suất do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay phục vụ cho hoạt đồng sản xuất kinh doanh, thì phần vượt trên sẽ không được tính vào chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ: công ty may mặc Hoàng Gia, vay của bà Nguyễn Thị A số tiền 300 triệu với lãi suất 1.5%/tháng( công ty đã góp đủ vốn). Mức lãi suất ngân hàng ấn định lúc vay là 0.8%/tháng.
Lãi suất hợp lý : 0.8%*150%=1.2%
Chi phí lãi vay được trừ tối đa: 1.2%*300 triệu=3,6 triệu
Chi phí lãi vay không được trừ: 0.3%*300 triệu=0.9 triệu.

 • Gốp không đủ vốn:

Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ chi phí lãi vay là không được trừ.

Ví dụ minh họa:
Trên giấy phép kinh doanh, công ty may mặc Hoàng Gia đăng ký vốn điều lệ 4.000.000.000 (4 tỷ) , tiến độ góp vốn ghi ở điều lệ là : 90 ngày. Nhưng hết thời hạn góp vốn, các thành viên chỉ góp được : 3.000.000.000 (3 tỷ), thiếu 1.000.000.000 (1 tỷ)
Công ty đi vay ngân hàng ACB : 1.000.000.000*1.2%=12.000.000/tháng .
Vậy chi phí lãi vay không được trừ khi tính thuế TNDN: 12.000.000 (là tiền lãi tương ứng và tối đa bằng tiền lãi của 1 tỷ góp thiếu)

Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ đăng ký trên giấy giấy phép kinh doanh theo tiến độ góp vốn:
- Nếu phát sinh nhiều khoản vay: chi phí lãi vay không được trừ được xác định: "Tỷ lệ % (vốn điều lệ còn thiếu/tổng số tiền vay)*tổng số lãi vay"
- Nếu phát sinh chỉ một khoản vay duy nhất: chi phí lãi vay không được trừ được xác định: "Phần vốn điều lệ còn thiếu*lãi suất của khoản vay*thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu"

Ví dụ minh họa:

Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty may mặc Hoàng Gia cấp ngày 01/01/2022, với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng và các thành viên cam kết góp đủ vốn.
Nhưng thực tế ngày 1/1/2022, các thành viên chỉ góp được 6 tỷ đồng, thiếu 4 tỷ đồng.( chiếm 40% đã đăng ký).
Ngày 01/04/2022, các thành viên góp thêm 2 tỷ . Như vậy số vốn điều lệ còn thiếu: 2 tỷ ( chiếm 20% đã đăng ký).
Từ 01/04/2022 đến 31/12/2022, các thành viên không góp thêm vốn nữa.
Tổng tiền lãi công ty phải trả trong năm là 1,2 tỷ đồng.
Trong đó:
- Lãi tiền vay phải trả từ 01/01 đến 31/03/2022 là 500 triệu đồng
- Lãi tiền vay phải trả từ 01/04 đến 31/12/2022 là 700 triệu đồng.
Như vậy : chi phí lãi tiền vay không được tính vào chi phí được trừ trong 1,2 tỷ đồng được xác định như sau:
- Giai đoạn từ 01/01 đến 31/03/2022 là 500 triệu đồng=500 triệu*40%=200 triệu đồng.
- Giai đoạn từ 01/01 đến 01/04/2022 là 700 triệu đồng=700 triệu*20%=140 triệu đồng.
Vậy số tiền:200+140=340 triệu sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN cuối năm.

 

 1. Chi phí lãi vay trong giao dịch liên kết

 

 • Các trường hợp tính là giao dịch liên kết

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về giao dịch liên kết cụ thể như sau:
Các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc trong số các trường hợp sau:
+ Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành , kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào doanh nghiệp kia.
+ Các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.
Các bên liên kết được quy định như sau:
a/ Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kia.
b/ Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sỡ hữu và nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất là 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia.
c/ Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp trực tiếp hoặc gián tiếp của chủ sở hữu do một bên thứ ba.
d/ Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện khoản vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chử sỡ hữu đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay.
đ/ Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc có cùng thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính , kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba.
e/ Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát của nhân sự, tài chính , kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các quan hệ sau: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, vợ chồng, cha dượng, mẹ kế, cháu nội, cháu ngoại,....
g/Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường thú hoặc cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
h/Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, vay và cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu doanh nghiệptrong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành , kiểm soát doanh nghiệp.
i/ Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp.

Như vậy: Căn cứ quy định nêu trên trường hợp Công ty có vay vốn ngân hàng với khoản vốn vay lớn hơn 25% vốn góp của chủ sở hữu của Công ty và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của Công ty thì giữa Công ty và Ngân hàng được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó các giao dịch phát sinh giữa doanh nghiệp và ngân hàng được xác định là giao dịch liên kết.

Như vậy nếu không phát sinh nợ trung và dài hạn với ngân hàng thì không tính là giao dịch liên kết

Đối với vay vốn tổ chức cá nhân khác: thì cần xem xét mối quan hệ như quy định trên

 • Các trường hợp không tính là giao dịch liên kết

Ngoài các trường hợp được tính là giao dịch liên kết đã nêu trên, thì các trường hợp còn lại không được tính là giao dịch liên kết.

 1. Hạch toán chi phí lãi vay

1/ Trả lãi vay theo định kỳ:
Nợ TK 635
Có TK 111/112
2/ Trả trước cho nhiều lần hoặc DN trả lãi chậm của tài sản mua theo phương thức trả góp, trả chậm
Nợ TK 242
Có TK 111/112
Phân bổ cho nhiều lần:
Nợ TK 635
Có TK 242
3/ Trường hợp trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng vay.
-Định kỳ trích trước lãi vay vào chi phí:
Nợ TK 635
Có TK 335
Trả lãi vay khi kết thúc hợp đồng vay.
Nợ TK 335
Có TK 111/112
4/ Trường hợp DN thuê tài sản tài chính, thì hạch toán:
Trả tiền ngay:
Nợ TK 635
Có TK 111/112
Nếu ghi nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính , nhưng chưa trả tiền
Nợ TK 635
Có TK 315
Nếu khoản chi phí lãi vay không được trừ khi quyết toán thuế TNDN cuối năm, kế toán ghi nhận ở chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Các trường hợp vay ngoại tệ (USD) bạn có thể xem thêm về tỷ giá USD thêm.

 DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP TỐT NHẤT BÌNH DƯƠNG
Công ty Kế Toán Bảo Ngọc - Chuyên cung cấp các dịch vụ Kế toán - Báo cáo thuế - Thành lập công ty - làm Giấy phép kinh doanh Uy tín và chuyên nghiệp tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập

Dịch vụ kế toán

Chữ ký số

Hóa đơn điện tử

Phần mềm BHXH

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, hiểu rõ các vấn đề doanh nghiệp bạn gặp phải. Phương châm của chúng tôi là Bảo mật - Nhanh chóng và Chuyên nghiệp, tin chắc bạn sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Liên hệ: 0823.369.333

Liên hệ: 0902.383.000 

 

Bài viết được xem nhiều
LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ 2023 MỚI NHẤT
LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ 2023 MỚI NHẤT

05-04-2022

Lịch nộp báo cáo và tờ khai thuế năm 2023 mới nhất. Với bộn bề công việc của kế toán và chủ doanh nghiệp rất dể quên lịch nộp tờ khai và báo cáo nên chúng tôi đã tổng hợp.
Công ty Cổ phần (Cập nhật 2023)
Công ty Cổ phần (Cập nhật 2023)

14-09-2023

Là loại hình công ty phổ biến thứ 2 sau công ty TNHH. Hãy cùng Baocaothuebinhduong.com tìm hiểu loại hình công ty này nhé. Từ khái niệm, điều kiện, ưu điểm và so sánh với công ty TNHH để biết đâu là loại hình phù hợp với ngành nghề của bạn
Dịch vụ Báo cáo thuế Bình Dương
Dịch vụ Báo cáo thuế Bình Dương

09-10-2022

Dịch vụ kế toán - báo cáo thuế Bình Dương: Kế toán Bảo Ngọc. Luôn đi đầu trong ngành tại Bình dương: Cam kết chuyên nghiệp, uy tín, tận tâm và giá rẻ hàng đầu Bình Dương
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online

17-11-2022

{Mới} Cách cập nhật CCCD cho mã số thuế (MST) online từ CMND mới nhất và chi tiết ai cũng làm được. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểu thêm nhé.
Dịch vụ thành lập công ty Bình Dương từ A đến Z
Dịch vụ thành lập công ty Bình Dương từ A đến Z

28-02-2023

Baocaothuebinhduong.com hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty Bình Dương trọn gói, cam kết báo giá công khai. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vấn đề pháp lý
Công ty TNHH MTV
Công ty TNHH MTV

05-11-2022

Với 10 năm kinh nghiệm làm dịch vụ BaocaothueBinhDuong.com thấy rằng loại hình công ty TNHH MTV rất được các doanh nghiệp nhỏ lựa chọn vì có nhiều ưu điểm. Vậy hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau:
Bài viết liên quan
Thuế là gì? Cách tính thuế cho Doanh nghiệp mới thành lập
Thuế là gì? Cách tính thuế cho Doanh nghiệp mới thành lập

15-09-2023

Thuế là gì? Cách tính thuế cho Doanh nghiệp mới thành lập: lệ phí môn bài, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của các loại thuế và mục đích của việc thu thuế.
Thuế GTGT là gì?
Thuế GTGT là gì?

13-06-2023

thuế GTGT là gì? giải thích về thuế giá trị gia tăng, một loại thuế áp dụng trên các sản phẩm và dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu dùng. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về thuế GTGT, từ việc định nghĩa đến cách tính và hạn nộp thuế. Bài viết trình bày rằng thuế GTGT là một loại thuế được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất và phân phối. Người tiêu dùng chịu trách nhiệm trả thuế cho các sản phẩm và dịch vụ mà họ tiêu dùng, trong khi công ty sản x
Báo cáo thuế là gì
Báo cáo thuế là gì

01-06-2023

Báo cáo thuế là nghĩa vụ của công ty! vậy bạn có biết Báo cáo thuế là gì? Các loại báo cáo thuế và thời hạn phải nộp năm 2023? Hãy cùng BaocaothueBinhDuong.com tim hiểu nhé
Kế toán là gì
Kế toán là gì

31-05-2023

Kế toán là quá trình thu thập, phân tích và báo cáo thông tin tài chính và kinh tế của một tổ chức. Nó đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong ghi chép và quản lý các giao dịch tài chính hàng ngày, cũng như tạo ra các báo cáo tài chính để hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định và lập kế hoạch. Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn kế toán, và cũng đóng góp vào việc tư vấn và phân tích dữ liệu tài chính để hỗ trợ quản lý và định hướng phát triển.
Hướng dẫn Gia hạn nộp thuế 2023
Hướng dẫn Gia hạn nộp thuế 2023

05-05-2023

Hướng dẫn Gia hạn nộp thuế 2023 theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP mới nhất (thuế GTGT và TNDN) từ Đối tượng được gia hạn, cách lên tờ khai xml online và các quy định liên quan mà Công ty cần biết
Hướng dẫn Đóng, hủy mã số thuế các nhân 2023
Hướng dẫn Đóng, hủy mã số thuế các nhân 2023

05-04-2023

Hiện tại có nhiều cá nhân có 2 mã số thuế (đăng ký theo CMND, CCCD) và cần đóng 1 cái thì làm thế nào? Hồ sơ cần có và nộp về đâu?
Cách viết hóa đơn điều chỉnh theo TT78
Cách viết hóa đơn điều chỉnh theo TT78

05-12-2022

Hướng dẫn Cách viết hóa đơn điều chỉnh theo thông tư 78 chi tiết nhất giúp các kế toán dễ hiểu và thực hiện đúng quy định.
Cách tính lương tháng 13
Cách tính lương tháng 13

23-11-2022

Cách tính lương tháng 13 và các quy định liên quan mà kế toán cần biết. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểm để biết làm thực hiện:
Tờ khai hải quan xuất khẩu
Tờ khai hải quan xuất khẩu

21-11-2022

Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu là gì? Các vấn đề, chi phí, thông tin bạn nên biết khi có hàng xuất khẩu được tổng hợp trong bài viết sau:
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online
Cập nhật MST từ CMND sang CCCD online

17-11-2022

{Mới} Cách cập nhật CCCD cho mã số thuế (MST) online từ CMND mới nhất và chi tiết ai cũng làm được. Hãy cùng Báo cáo thuế Bình Dương tìm hiểu thêm nhé.
Bình luận
Đăng ký tư vấn
Gửi ngay
Xem thêm:


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: 39D/2, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
----------------

VPĐD BÀU BÀNG - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: Số 1448/55, Đường D11-5A, Tổ 6 Khu Phố Đồng Sổ, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
----------------

VPĐD THUẬN AN - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: Số 15/8 Đường Bình Chuẩn 18, Phường Bình Chuẩn , Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 

Dịch vụ Thành lập công ty - Dịch vụ kế toán - Dịch vụ Báo cáo thuế

VPĐD DĨ AN - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: 10/26 KP Chiêu Liêu, Khu Phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
----------------

VPĐD ĐỒNG NAI - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN BẢO NGỌC
Địa chỉ: Số 56/1, Tổ 11 Khu Phố 5, Phưởng Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
----------------

Liên hệ Văn Phòng:

To top
messenger icon zalo icon
call icon